Future Washington Mardi Gras Dates

2022

Washington Ball

January 29

Mardi Gras Day

March 1

2023

Washington Ball

January 28

Mardi Gras Day

February 21

2024

Washington Ball

January 27

Mardi Gras Day

February 13

2025

Washington Ball

February 22

Mardi Gras Day

March 4